Tư vấn lập dự án và thiết kế các dự án liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu trên khắp các địa phương của Việt Nam, một số dự án tiêu biểu:
  • Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam, vay vốn ADB
  • Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Th, vốn AfD
  • Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu-tiểu dự án Hương Khê-Hà Tĩnh, vốn AfD
  • Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, vay vốn Abu Dhabi
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7