Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vay vốn AFD

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vay vốn AFD

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022
Nguồn vốn: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý Đầu tư xây dựng Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vay vốn AFD

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2013 và năm 2020-2021
Nguồn vốn: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7