Nhân sự

          Sau gần 15 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế hiện có hơn 90 cán bộ công nhân viên (bao gồm cán bộ thường trực và cộng tác viên) với nhiều chuyên môn/ chuyên ngành khác nhau, tất cả các nhân sự chính thức và cộng tác viên của Công ty đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học chiếm hơn 20%, hơn 60% nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm, các nhân sự còn lại có kinh nghiệm từ 5 -10 năm.

 
STT Tên bộ môn Số lượng (người) Trình độ đại học Trình độ trên đại học
1 Bộ môn cấp thoát nước/ thủy lực 18 15 3
2 Bộ môn xây dựng – kết cấu 14 11 3
3 Bộ môn giao thông – cầu đường 15 12 3
4 Bộ môn thủy lợi 5 5 0
5 Bộ môn điện – tự động hóa 5 5 0
6 Bộ môn dự toán – kinh tế 5 5 0
7 Bộ môn kiến trúc – quy hoạch 4 3 1
8 Bộ môn khảo sát 7 7 0
9 Bộ môn môi trường – xã hội học 10 9 1
10 Bộ môn đấu thầu 5 5 0
11 Hành chính và gián tiếp 4 4 0
  Tổng cộng 92 81 11
Biểu đồ cơ cấu nhân sự


 
 
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7