Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện các dự án xây dựng các Bệnh Viện, Trường học lớn trên cả nước. Một số dự án tiêu biểu như sau:
  • Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường, vốn vay Hungary;
  • Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường, vốn vay Ả rập Xê út;
  • Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương, vốn vay quỹ OFID.
  • Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam-tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, vốn WB
  • Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam-tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vốn WB
  • Dự án Xây dựng Đại học Đà Nẵng, vốn WB
 
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7