Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án trường Đại học Việt Nhật-Thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
Dự án có quy mô nhóm A, tổng mức đầu tư lên đến gần 123 triệu USD. Dự án bao gồm 03 hợp phần như sau:  
1. Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. - Xây dựng Khu Trường Đại học công nghệ: diện tích 5,89ha, với 36.500m2 sàn xây dựng;
- Xây dựng các công trình trong các khu vực gồm: Nhà hành chính-điều hành Nhà giảng đường, khối phòng thực hành/thí nghiệm, xưởng thực hành-thử nghiệm, trung tâm hội nghị, khối dịch vụ, khối thực hành, thực nghiệm và hạ tầng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật nội khu.
- Xây dựng Khu Trung tâm ĐHQGHN: diện tích 7,41ha với 32.410m2 sàn xây dựng.
- Xây dựng các công trình trong các khu vực gồm: Nhà điều hành trung tâm ĐHQGHN, Thư viện trung tâm và hạ tầng và các công trình phụ trợ, Trạm xử lý nước thải (1475m3/ngày.đêm), hạ tầng kỹ thuật nội khu. 

2. Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm: - Xây dựng Khu viện và Trung tâm Nghiên cứu diện tích 22,89 ha với 102,977 m2 sàn xây dựng.
- Xây dựng các công trình trong các khu vực gồm: Tòa nhà hệ thống phòng thí nghiệm liên ngành, tòa nhà hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, Các khối viện và trung tâm nghiên cứu (4 Viện khối công nghệ kỹ thuật và tư nhiên), Giảng đường sau đại học (cho nghiên cứu sinh và học viên cao học), Xưởng sản xuất, Khối dịch vụ KH&CN, Khu thể thao và các hạng mục phụ trợ và các công trình phụ trợ,   

3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực quản trị và quản lý, thực hiện dự án

Dịch vụ cung cấp:
1.    Lập Báo cáo Khảo sát địa chất công trình;
2.    Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
3.    Lập Báo cáo phân tích kinh tế - Tài chính;
4.    Lập Báo cáo Chiến lược Đấu thầu (PPSD);
5.    Lập Sổ tay Hướng dẫn thực hiện vận hành dự án (POM);
6.    Lập Báo cáo đánh giá tác động Môi trường - Xã hội (ESIA/ĐTM);
7.    Lập Báo cáo Rà soát tái định cư (DDR).

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7