Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc

Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Đại học Đà Nẵng
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
Dự án có tổng mức đầu tư gần 120 triệu USD, có quy mô dự án Nhóm A, bao gồm 03 hợp phần như sau:
  • Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập: Đầu tư xây dựng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (18.500m2 sàn), Đại học Ngoại ngữ (18.000m2 sàn), Đại học Quốc tế (14.750m2 sàn), Khu giáo dục đa năng (24.503 m2 sàn), Nhà điều hành Trung tâm ĐHĐN (19.170m2 sàn).  
  • Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm
  • Hợp phần 3: Nâng cao năng lực quản trị và quản lý thực hiện dự án
Dịch vụ cung cấp:
1.    Lập Báo cáo Khảo sát địa chất công trình;
2.    Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
3.    Lập Báo cáo phân tích kinh tế - Tài chính;
4.    Lập Báo cáo Chiến lược Đấu thầu (PPSD);
5.    Sổ tay Hướng dẫn thực hiện vận hành dự án (POM);
6.    Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường - Xã hội (ESIA/ĐTM);
7.    Lập báo cáo tái định cư (RAP).

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7